Cenas

Pielikums

Valkas novada domes

2020.gada 26.marta lēmumam

(sēdes protokols Nr.4,3.§)

 

 

MAKSAS PAKALPOJUMI

VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ

Rīgas ielā 64, Valkā, Valkas novadā

 

Nr. p.

k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa*, bez PVN

1.

EKSPOZĪCIJU, IZSTĀŽU APSKATE

 

 

1.1.

Ieejas maksa pastāvīgajā ekspozīcijā

Skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona

1 persona

EUR 1.00

EUR 0.50

1.2.

Ieejas maksa izstādēs (katrā atsevišķi)

Skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona

1 persona

EUR 1.00

EUR 0.50

1.3.

Apvienotā maksa uz muzeja ekspozīciju un izstādēm

Skolēniem, studentiem, pensionāriem

Ģimenei ar bērniem (1-2 pieaugušie un 1-5 bērni līdz 16.g.)

1 persona

1 persona

1 ģimene

EUR 2.00

EUR 1.00

EUR 2.00

1.4.

Bez maksas:

Pirmskolas vecuma bērniem,

Bērnu namu audzēkņiem,

Valkas novada izglītības iestāžu audzēkņiem,

Invalīdiem un viņus pavadošām personām,

Politiski represētajām personām,

Muzeju darbiniekiem,

Starptautiskās muzeju komitejas (ICOM) biedriem,

Trūcīgām personām,

Apmeklētājiem izstāžu atklāšanas pasākumos

Akreditētiem masu mēdiju pārstāvjiem,

4.maijā – visiem apmeklētājiem,

18.maijā – visiem apmeklētājiem,

18.novembrī – visiem apmeklētājiem.

-

Bez maksas

2.

EKSKURSIJAS  GIDA PAVADĪBĀ

 

 

2.1.

Pa muzeju

1 grupa (līdz 30 personām)

EUR 4.00

2.2.

Ārpus muzeja

1 stunda

EUR 8.00

3.

MUZEJA RĪKOTIE PASĀKUMI (NODARBĪBAS, LEKCIJAS, IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS, U.C.)

(maksā iekļauti izdevumi par izdales materiāliem) 

 

 

3.1.

Skolēnu grupai (muzejā)

skolēnam

Ieejas maksa

(izņemot 1.4.p.)

 

 

grupai (līdz 30 personām)

+ EUR 4.00

3.2.

Pieaugušo grupai (muzejā)

personai

Ieejas maksa

(izņemot 1.4.p.)

 

 

grupai (līdz 30 personām)

+ EUR 8.00

3.3.

Ārpus muzeja

1 grupa

EUR 16.00

3.4.

Kāzu programma (jaunlaulātajiem un kāzu jubilejās) muzejā

grupai līdz 10 personām

EUR 24.79

 

 

grupai līdz 20 personām

EUR 28.93

 

 

lielākai grupai

EUR 41.32

 

4.

 

MUZEJA KRĀJUMA IZMANTOŠANA

 

 

 

4.1.

Iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem un muzeja uzziņu materiāliem (ceļvežiem, kartotēkām, aprakstiem, Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu internetā)

-

Bez maksas

4.2.

Muzeja krājuma priekšmetu, izmantošana uz vietas muzejā fotografēšanai, zīmēšanai, kopēšanai, skenēšanai.   

(Atsauce uz muzeja krājuma priekšmetiem ir obligāta)

 

 

4.2.1.

Skolēniem, studentiem, represētām personām, invalīdiem (uzrādot apliecību)

1 vienība

EUR 0.40

4.2.2.

Citām privātpersonām, uzņēmumiem, iestādēm un citām institūcijām

1 vienība

EUR 1.00

4.2.3.

Kopijas apstiprināšana

1 kopija

EUR 3.00

4.3.

Muzeja uzziņu materiāla, arhīva, literatūras krātuves izmantošana kopēšanai, skenēšanai

1 lpp.

EUR 0.20

4.4.

Muzeja krājuma materiālu izmantošana publicēšanai grāmatās, laikrakstos u.c. izdevumos;

-

Pēc atsevišķas vienošanās vai līguma

4.5.

Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana fiziskām un juridiskām personām (izņemot akreditētos muzejus, Valkas novada pašvaldības iestādes un gadījumus, kas saistīti ar valsts reprezentāciju)

1 vienība uz 1 dienu

EUR 7.00

4.6.

Rakstiskas izziņas (tematiskas, biogrāfiskas, informatīvas  u.c.) sagatavošana. Latviešu valodā līdz divām A4 formāta lpp.

1 gab.

EUR 14.00

4.7.

Muzeja sagatavotās ceļojošās izstādes noma

 

Bez maksas

5.

 

KOPĒŠANA

 

 

 

Saskaņā ar Valkas novada domes 2019.gada 28.marta lēmumu “Par Valkas novada domes iestāžu drukāšanas un kopēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.4; 3.§)

6.

 

MUZEJA TELPU ĪRE PASĀKUMAM

 

 

 

6.1.

Kultūras un izglītības iestādēm (muzeja darba laikā)

Bez papildus aprīkojuma

 

stunda

 

 

EUR 10.33

 

6.2.

Pārējiem (muzeja darba laikā)

Bez papildus aprīkojuma

stunda

EUR 20.66

6.3.

Ārpus muzeja darba laika

stunda

EUR 24.79

6.4.

Papildus aprīkojums (prezentācijas tehnika, kamīns u.c.)

stunda

EUR 4.96

6.5.

Telpu izmantošana labdarības pasākumiem un koncertiem

 

Bez maksas

 

* - No 1. līdz 4.punktā minētos pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli, izņemot 3.4.punktu (likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta 8.punkts),

3.4. punktā, 5.un 6.punktā minētos pakalpojumus apliek ar pievienotās vērtības nodokli (LR MK 21.11.2006.noteikumi Nr.933 87. punkts).

 

Muzejs patur tiesības mainīt atsevišķus izcenojumus, atbilstoši darba apjomam, specifikai un konkrētam līgumam ar muzeju.

 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs      (personiskais paraksts)               V.A.Krauklis