Izmantošanas kārtība

Valkas novada dome

VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Reģistrācijas Nr.90009114839, Semināra iela 9,Valka, Valkas novads LV-4701

Tālrunis/fakss 64781199, E-pasts: muzejs@valka.lv

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Valkā

     17.03.2020.                                                                                                                          Nr.1-2020

 

 

Valkas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanas kārtība

 

Noteikta saskaņā ar

Muzeju likuma 10.panta 2.daļas 1.punktu,

Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra

noteikumiem Nr.956

„Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu ”,

noteikumiem „Noteikumi par Valkas novadpētniecības

muzeja krājumu” un

Valkas novadpētniecības muzeja Nolikumu

 

I. Vispārīgie nosacījumi

 

1.   Valkas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanas kārtība (turpmāk – Kārtība), nosaka kārtību, kādā apmeklētāji un pētnieki iepazīstas un izmanto Valkas novadpētniecības muzeja (turpmāk – Muzejs) Nacionālā krājuma priekšmetus (turpmāk – Krājuma priekšmetus).

 

2.   Muzeja Krājuma priekšmetus izmanto zinātnes, kultūras, estētiskās audzināšanas un izglītības jomā, kā arī valsts reprezentācijai.

 

3.   Muzeja Krājuma priekšmetus izmanto, lai veiktu Muzeja pētniecības darbu, veidotu ekspozīcijas un izstādes muzejā un ārpus muzeja, izglītotu sabiedrību.

 

4.   Muzejs apkalpo Latvijas un ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, kuru darbība nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un ar likumu aizsargātajām valsts un pilsoņu interesēm.

 

5.   Nodrošinot Krājuma priekšmetu izmantošanu, Muzejs bez maksas sniedz šādus pakalpojumus:

5.1.  informāciju par Krājuma priekšmetiem;

5.2.  iespēju iepazīties ar Krājuma priekšmetiem.

 

6.     Muzeja lasītavā – apmeklētāju darba telpā apmeklētājiem un pētniekiem pieejama informācija par Krājuma priekšmetiem – uzskaites kartotēka, vēsturiski izraksti.

 

7.   Ar eksponētajiem Krājuma priekšmetiem apmeklētāji un pētnieki iepazīstas pastāvīgajā ekspozīcijā un izstādēs Muzejā, Muzeja darba laikā:

 

15.maijs – 30.septembris

Otrdiena – piektdiena 11.00 – 18.00

Sestdiena, svētdiena 10.00 – 16.00

1.oktobris – 14.maijs

Pirmdiena – piektdiena 10.00 – 17.00

Sestdiena – 10.00 – 16.00

 

8.   Muzeja rīkotajām izstādēm ārpus Muzeja tiek noteikts atsevišķs darba laiks, ievērojot konkrētās vietas specifiku.

 

9.   Ar neeksponētajiem Krājuma priekšmetiem apmeklētāji un pētnieki iepazīstas:

9.1.  Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) publiskajā daļā – portālā;

9.2.  Muzeja apmeklētāju darba telpā, pamatojoties uz noteiktas formas iesniegumu (1.pielikums) adresētu Muzeja direktoram, kurā norādīti interesējošie Krājuma priekšmeti vai pētījuma tēma un Krājuma priekšmetu izmantošanas mērķis. Iesnieguma veidlapu izsniedz un palīdz aizpildīt Muzeja galvenais krājuma glabātājs vai dežūrējošais speciālists. Galvenais krājuma glabātājs reģistrē iesniegumu un pēc direktora atļaujas (rezolūcijas veidā) saņemšanas darbam ar Krājuma priekšmetiem, vienojas ar pētnieku par Krājuma priekšmetu izsniegšanas laiku.

 

10.  Pieteiktos Krājuma priekšmetus galvenais krājuma glabātājs izsniedz ne vēlāk kā 15 darba dienas pēc pētnieka iesnieguma iesniegšanas Muzejā, ja nerodas nepārvarami šķēršļi.

 

11.  Pētnieki ar Krājuma priekšmetiem strādā Muzeja apmeklētāju darba telpā, Muzeja darba laikā (Kārtības 7.punkts), galvenā krājuma glabātāja klātbūtnē:

11.1.     dienā vienam apmeklētājam izsniedz ne vairāk kā 120 Krājuma priekšmetus. Izsniedzamo Krājuma priekšmetu skaitu nosaka krājuma glabātājs, nodrošinot priekšmetu drošību un saglabāšanu;

11.2.     apmeklētāji un pētnieki par Krājuma priekšmetu saņemšanu parakstās „Apmeklētājiem un pētniekiem izsniegto krājuma priekšmetu reģistrācijas žurnālā”;

11.3.     apmeklētāji un pētnieki darbu beidzot, Krājuma priekšmetus nodod galvenajam krājuma glabātājam;

11.4.     galvenais krājuma glabātājs Krājuma priekšmetus pārbauda un apmeklētāju klātbūtnē „Apmeklētājiem un pētniekiem izsniegto krājuma priekšmetu reģistrācijas žurnālā” parakstās par to atpakaļ saņemšanu.

 

12.  Muzeja Krājuma priekšmeta jebkādas publiskošanas gadījumā norāda, ka Muzeja Krājuma priekšmets glabājas Muzeja krājumā. Ja pētnieks vēlas publicēt Krājuma priekšmetu, viņš iesniedz Muzeja direktoram iesniegumu, kurā norāda publikācijas tēmu un izdevumu, kurā publikācija paredzēta, un noslēdz līgumu par Krājuma priekšmeta izmantošanu, atrunājot visus ar autortiesībām saistītos jautājumus. Par līguma noslēgšanu informē galveno krājuma glabātāju.

 

13.  Nodrošinot Muzeja Krājuma priekšmetu izmantošanu, Muzejs, saskaņā ar Valkas novada domes apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi, sniedz maksas pakalpojumus. Kopiju izgatavošanu Muzejs veic pēc pētnieka pasūtījuma, atbilstoši pasūtījuma brīdī esošajām Muzeja tehniskajām iespējām. Ierobežojumus kopiju izgatavošanai nosaka, ņemot vērā Krājuma priekšmeta nozīmību un fizisko stāvokli.

 

 

II. Krājuma priekšmetu izsniegšana Muzeja darbiniekiem

 

14.  Muzeja darbiniekiem Krājuma priekšmetu pēc pieprasījuma no krājuma izsniedz galvenais krājuma glabātājs:

14.1.   darbinieks par Krājuma priekšmeta saņemšanu parakstās „Muzeja darbiniekiem izsniegto krājuma priekšmetu reģistrācijas žurnālā”;

14.2.   ar saņemtajiem Krājuma priekšmetiem Muzeja darbinieki strādā Muzejā, savās darba vietās.

14.3.   Muzeja darbinieki, kuru rīcībā darba procesā tiek nodoti Krājuma priekšmeti, ir atbildīgi par Krājuma priekšmetu saglabāšanu un savlaicīgu atgriešanu Muzeja krājumā;

14.4.   darbinieks darbu beidzot, Krājuma priekšmetus nodod galvenajam krājuma glabātājam;

14.5.   galvenais krājuma glabātājs Krājuma priekšmetus pārbauda un darbinieka klātbūtnē parakstās „Muzeja darbiniekiem izsniegto krājuma priekšmetu reģistrācijas žurnālā” par to atpakaļ saņemšanu.

 

III. Krājuma priekšmetu deponēšana

 

15.  Krājuma priekšmetu var uz laiku izdot (deponēt) citam muzejam, institūcijai vai personai, ja deponēšanas mērķi atbilst šo noteikumu „Noteikumi par Valkas novadpētniecības muzeja krājumu” 63.punktā minētajiem nosacījumiem un deponējuma ņēmējs apliecina, ka nodrošinās Krājuma priekšmeta drošību un saglabātību. Deponētos Krājuma priekšmetus deponējuma ņēmējs apdrošina, izņemot gadījumus, ja deponējuma ņēmējs ir akreditēts muzejs, valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcija vai deponējuma termiņš nepārsniedz vienu kalendāra nedēļu un krājuma komisija atzīst, ka tiek deponēts tipveida Krājuma priekšmets.

 

16.  Pamatojoties uz deponējuma ņēmēja iesniegumu, Muzeja direktors izdod rīkojumu par Krājuma priekšmetu deponēšanu. Līgumu sastāda divos eksemplāros Muzeja galvenais krājuma glabātājs. Tajā norāda deponēšanas mērķi, termiņu, Krājuma priekšmeta vērtību, kā arī priekšmeta saglabāšanas un drošības garantijas. Līgumu paraksta Muzeja direktors un Krājuma priekšmeta deponējuma ņēmējs vai viņa pilnvarotā persona.

 

 

17.  Deponējuma līgumam pievieno pieņemšanas un nodošanas aktu, kuru divos eksemplāros sastāda galvenais krājuma glabātājs. Abus akta eksemplārus paraksta Muzeja galvenais krājuma glabātājs un priekšmeta ņēmējs vai viņa pilnvarotā persona. Apstiprina Muzeja direktors. Vienu akta eksemplāru izsniedz priekšmeta ņēmējam, otrs glabājas Muzeja lietvedībā.

 

18.  Krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana uz laiku) izstādēm ir bez maksas: akreditētajiem muzejiem un Valkas novada kultūras un izglītības iestādēm (izņemot komercizstādes), kā arī pasākumiem, kas saistīti ar valsts prezentāciju.

 

19.  Lai saņemtu atļauju uz laiku izvest (deponēt) Krājuma priekšmetu ārpus valsts robežām, Muzejs iesniedz Kultūras ministrijas Muzeju nodaļā iesniegumu, pievienojot tam šādus dokumentus:

19.1.     ielūguma vai sadarbības līguma kopiju;

19.2.     izvedamo Krājuma priekšmetu sarakstu un attēlus;

19.3.     izvedamo Krājuma priekšmetu apdrošināšanas polises vai saņēmējvalsts izsniegtā galvojuma kopijas.

 

20.  Divu nedēļu laikā pēc izvestā Krājuma priekšmeta saņemšanas atpakaļ Muzejs rakstiski informē par to Kultūras ministriju.

 

21.  Ja deponējuma laiks pārsniedz gadu, Muzejs ne retāk kā reizi gadā pārbauda deponēto Krājuma priekšmetu esību un glabāšanas apstākļus. Izdevumus, kas nepieciešami pārbaudēm Latvijā, sedz deponējuma ņēmējs. Pārbaužu veikšanai ārzemēs Muzejs deponējuma līgumā nosaka deponējuma ņēmēja pienākumu rakstiski apliecināt deponēto Krājuma priekšmetu esību un saglabātību.

 

IV. Apmeklētāju un pētnieku tiesības un pienākumi

 

22.  Apmeklētājiem un pētniekiem ir tiesības:

22.1. saņemt Muzeja darbinieka konsultāciju par Muzeja krājumu, tā saturu, meklēšanas un izmantošanas kārtību;

23.1. izmantot Muzejā esošās uzskaites, izrakstu un tematiskās kartotēkas. Darba procesā veikt izrakstus no krājuma materiāliem;

23.2.izmantot Muzeja piedāvātos maksas pakalpojumus;

23.3.saskaņojot ar galveno krājuma glabātāju, lietot Muzeja apmeklētāju darba telpā savas darba piezīmes, personīgās grāmatas un citus iespieddarbus, portatīvos un planšetdatorus pierakstu veikšanai;

23.4.izmantot sava tulka vai konsultanta palīdzību;

23.5.rakstiskā veidā izteikt savus ierosinājumus un priekšlikumus Muzeja krājuma izmantošanas kārtības pilnveidošanai.

 

24.    Apmeklētājiem un pētniekiem ir pienākumi:

24.1.  iepazīties un ievērot Muzeja noteikto krājuma izmantošanas Kārtību, kādā apmeklētāji un pētnieki iepazīstas un izmanto Muzeja krājumu;

24.2. uzņemties atbildību par publiskotās informācijas atbilstību izmantoto Krājuma priekšmetu uzskaites dokumentācijai, publikācijā norādīt, ka tajā izmantoti Muzeja Krājuma priekšmeti, publikācijā ievietot pilnu Muzeja nosaukumu, izmantoto Krājuma priekšmetu nosaukumu un uzskaites apzīmējuma numuru;

24.3. izmantot Krājuma priekšmetus un no tiem iegūto informāciju, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus;

24.4. norēķināties par Muzeja pakalpojumu saskaņā ar Valkas novada domes apstiprināto Muzeja maksas pakalpojumu cenrādi.

 

25.     Apmeklētājiem un pētniekiem aizliegts:

25.1.ēst, dzert, smēķēt strādājot ar Krājuma priekšmetiem;

25.2.strādāt ar Krājuma priekšmetiem netīrā apģērbā, alkohola un apreibinošo vielu ietekmē;

25.3.izdarīt atzīmes, vai kā citādi bojāt Krājuma priekšmetus. Iznest tos no darba telpas un nodot citām personām;

25.4.fotografējot lietot zibspuldzi;

25.5.bojāt uzziņu sistēmas palīglīdzekļus, sajaukt to sistematizāciju, izdarīt atzīmes.

 

 

V. Muzeja tiesības

 

26.     Noteikt Muzeja krājuma izmantošanas Kārtību, kādā apmeklētāji un pētnieki iepazīstas ar Muzeja krājumu.

 

27.     Noteikt Muzeja apmeklējuma darba laiku, izdarīt tajā izmaiņas par to savlaicīgi informējot apmeklētājus un pētniekus.

 

28.     Sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar Valkas novada domes apstiprinātu Muzeja maksas pakalpojumu cenrādi.

 

29.     Ierobežot iespēju iepazīties ar Krājuma priekšmetu vai deponēt priekšmetu, ja:

29.1.    nav pabeigta attiecīgā Krājuma priekšmeta uzskaite;

29.2.    tas ir slikti saglabājies;

29.3.    tas ir izdots (deponēts) ārpus Muzeja;

29.4.    tā izmantošanas mērķis neatbilst noteikumu „Noteikumi par Valkas novadpētniecības muzeja krājumu” 63. punktā minētajiem mērķiem;

29.5.    tas atrodas konservācijā vai restaurācijā;

29.6.    Krājuma priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti Krājuma priekšmeta iegūšanas dokumentos;

29.7.    deponējuma ņēmējs nevar nodrošināt Krājuma priekšmeta eksponēšanas un saglabāšanas apstākļus.

30.     Muzejs var ierobežot iespēju deponēt Krājuma priekšmetu, ja tas eksponēts izstādē vai ekspozīcijā.

 

31.     Muzejs var uz laiku liegt Krājuma priekšmeta izmantošanas tiesības, ja apmeklētājs, pētnieks vai deponējuma saņēmējs ir:

31.1.  bojājis priekšmetu (griezts, plēsts, skrāpēts, locīts, dzēsts u.c.);

31.2.  nevērīgi izturējies pret to un tādēļ tas ir bojāts;

31.3.  pārkāpis līgumā paredzētos deponēšanas noteikumus;

31.4.  mēģinājis Krājuma priekšmetu piesavināties.

 

32.     Ierosināt atņemt tiesības iepazīties ar Krājuma priekšmetiem var Muzeja galvenais krājuma glabātājs. Domstarpību gadījumā, jautājumu risina likumdošanā noteiktā kārtībā.

 

33.     Muzejs var likumdošanā noteiktā kārtībā pieprasīt apmeklētājam, pētniekam vai deponējuma ņēmējam zaudējumu atlīdzināšanu par Krājuma priekšmeta bojāšanu.

 

VI. Noslēguma jautājumi

 

34.     Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novadpētniecības muzeja direktora 10.04.2015.apstiprināto kārtību Nr.1-2015 „Valkas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanas kārtība”.

 

35.     Kārtība stājas spēkā tās parakstīšanas dienā.

 

 

Direktore                                                                                       M.Cimdiņa