Aizvērt

Valkas novadpētniecības muzeja krājums
Fotodokumentu kolekcija
Zentas Bebrītes fotonegatīvi

Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālais valsts arhīvs
LNA VAZVA 199.f. (Smiltenes rajona Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja), 1.apr., lieta Nr.4.
LNA VAZVA 215.f. (Smiltenes rajona 1950.gadā apvienoto kolhozu arhīva fonds), 1.apr., lieta Nr.308.
LNA VAZVA 231.f. (Smiltenes rajona Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas Lauksaimniecības un sagādes nodaļa), 1.apr., lieta Nr.62.
LNA VAZVA 281.f. (Kolhozs “Padomju Latvija”. Birzuļu ciems, Valkas rajons), 1.apr., lietas Nr. 23.,74.,81.
LNA VAZVA 281.f, (Kolhozs “Padomju Latvija”. Birzuļu ciems, Valkas rajons), 2.apr., lietas Nr.9.,10.
LNA VAZVA 301.f. ("Birzuļi", sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Bilskas pagasts, Valkas rajons), 1.apr., lieta Nr.1.
LNA VAZVA 400.f. (Valkas rajona padome), 1.apr., lieta Nr.428.
LNA VAZVA 626.f. (Valkas rajona Lauksaimniecības departaments), 3.apr., lieta Nr.141.

Izstādē lietotie saīsinājumi:
apr. – apraksts
c. – ciems
DDP – Darbaļaužu deputātu padome
f. – fonds
k-zs – kolhozs
l. – lieta
l/a – lauksaimniecības artelis
LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs
lp. – lapa
lpp. – lappuse
PSR – Padomju Sociālistiskā Republika
PSRS – Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
raj. – rajons
VAZVA – Valmieras zonālais valsts arhīvs
ZVA – zonālais valsts arhīvs

Valkas novadpētniecības muzejs, 2019